Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Tmi Anna-Emilia Kauppisen (Katve Store) henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.9.2020. Viimeisin muutos 1.12.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Anna-Emilia Kauppinen

3156279-4

Insinöörinkatu 58 A 15

33720 Tampere

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anna-Emilia Kauppinen

info@katvestore.fi

3. Rekisterin nimi

Katve Storen verkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tilausten maksu- ja toimitusjärjestelyissä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot tilatuista tuotteista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

Tietoja säilytetään enintään vuoden ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta hänen itse luovuttaessaan ne tilauksen tekemisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän omassa toiminnassa, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei myöskään siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla ja niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Selaimen ja palvelimen välinen tietoliikenne on salattu SSL-protokollan mukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).